Yönetmelik

Küçült Yazı Tipi Büyüt

 Kuruluş

* Madde 1- 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin (d) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak “Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ZBEÜSEM) kurulmuştur.

Amaç

* Madde 2- ZBEÜSEM’in amacı; Üniversitenin faaliyette bulunduğu tüm eğitim-öğretim ve araştırma alanlarında, akademik programlar dışında verilecek eğitim programlarını düzenleyerek bu programlar aracılığıyla Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlar ile olan işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Faaliyet Alanı

* Madde 3- ZBEÜSEM amaçları doğrultusunda; kamu, özel sektör, uluslararası kuruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim programları planlar. Ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, seminer, sempozyum, konferans vb. faaliyetleri düzenler ve koordine eder.

Merkezin Organları

* Madde 4- ZBEÜSEM aşağıdaki organlardan oluşur:

a) Merkez Yönetim Kurulu

b) Merkez Müdürü

c) Merkez Sekreteri

Merkez Yönetim Kurulu

Madde 5- Merkez Yönetim Kurulu, Üniversitenin kadrolu Öğretim Üyeleri arasından Rektör tarafından 3 yıl süre ile görevlendirilen 5 kişiden oluşur. Süresi biten üye yeniden seçilebilir. Süresi bitmeden, herhangi bir nedenle Merkez Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan öğretim üyesi yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenisi görevlendirilir.

Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürü’nün çağrısı üzerine, ayda bir kez veya gerekli görülen durumlarda daha sık toplanır ve merkezin faaliyetlerini değerlendirerek ilgili konularda karar alır. Merkez Yönetim Kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve karar alır.

* Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürü’nün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tesbit eder, sunulan raporu değerlendirir ve bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenler. Merkez Müdürü ile birlikte ZBEÜSEM bütçesini hazırlar.

Merkez tarafından düzenlenen eğitim programları sonunda başarı belgesi, sertifika vb. belgelerin verilmesi işlemlerini yürütür.

Merkez Müdürü

Madde 6- Merkez Yönetim Kurulu üyeleri arasından Rektör tarafından 3 yıl süre ile bir Merkez Müdürü görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebileceği gibi, süresi bitmeden aynı usulle görevden alınabilir.

Merkez Müdürü’nün herhangi bir nedenle görevi başında bulunmaması halinde Yönetim Kurulu üyelerinden biri Müdürün teklifi ve Rektörün onayı ile Müdüre vekalet eder. Göreve vekalet 6 aydan fazla sürerse Müdürün görevi sona erer ve kalan süreyi tamamlamak üzere Rektör tarafından yeni bir Müdür atanır.

* Merkez Müdürü Merkezi temsil eder. Yönetim Kurulu’nun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygular. Her faaliyet yılı sonunda ZBEÜSEM faaliyetlerini kapsayan yıllık faaliyet raporunu düzenler ve Yönetim Kurulu’na sunar. Yönetim Kurulu ile birlikte ZBEÜSEM bütçesini hazırlar ve Rektörün onayına sunar.

Merkez Sekreteri

Madde 7- Merkezin İdari işlerini yürütmek ve çalışmalarda Merkez Müdürü’ne yardımcı olmak üzere, Üniversitenin kadrolarında tercihen muhasebe işlerinden anlayan bir eleman Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile Merkez Sekreteri olarak görevlendirilir.

* Merkez Sekreteri, Yönetim Kurulunda oy hakkı olmaksızın raportörlük yapar. Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Merkez Müdürüne devredebilir.

Destek Hizmetleri

Madde 8-

a) Merkezin  yaptığı  faaliyetler  kapsamında  alınan  her  türlü  demirbaş Merkezin malıdır.

* b) Merkezin döner sermaye kapsamındaki hizmetlerinde, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği ve ilgili mevzuat  hükümleri uygulanır.

c) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektörlükçe görevlendirilecek elemanlarla karşılanır.

Yürürlük

Madde 9- Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

* Madde 10- Bu Yönetmelik hükümlerini Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü yürütür.

13 Eylül 2000 tarih 2000/07 sayılı Senato Kararı ile kabul edilmiş, 09 Nisan 2001 tarih 24368 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
* 20.07.2012 tarih 2012/15-6 sayılı Senato Kararı ile kabul edilmiş, 14.08.2012 tarih 28384 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin