Meslek Mensupları

KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU İLE ÜNİVERSİTEMİZ ARASINDA İMZALANAN PROTOKOL KAPSAMINDA MESLEK MENSUPLARI İÇİN GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (bundan sonra KGK olarak ifade edilecektir) ve Üniversitemiz arasında, 26/12/2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin Geçici 1’inci maddesi kapsamına giren Yeminli Mali Müşavirler (YMM) ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere (SMMM), bağımsız denetçi olarak yetkilendirilmelerine yönelik eğitim verilmesi maksadı ile işbirliği protokolü imzalanmıştır.

EĞİTİM PROGRAMINA BAŞVURABİLECEKLER

1- YMM OLMAYA HAK KAZANMIŞ OLANLAR İLE 15 YILLIK MESLEKİ TECRÜBEYE SAHİP SMMM’LER

Bu eğitim programı, anılan Yönetmeliğin Geçici 1’inci maddesi kapsamında bulunan YMM’ler ile 15 yıllık mesleki tecrübeye sahip SMMM’lere yönelik olup bu meslek mensupları ruhsatlarıyla birlikte Üniversitemize müracaat etmeleri halinde programa katılabilirler. Bunlardan, 1/1/2013 tarihinden önce kamu kurumları tarafından bağımsız denetçiliğe ilişkin yapılan sınavlara girenler, sınavlarda başarılı olamadıkları konulardan da bu programa katılabilirler.

15 yıllık mesleki tecrübe süresi, anılan yönetmelikte ve Bağımsız Denetçilik Uygulamalı Mesleki Eğitim Tebliği’nde belirlenen esaslara göre hesaplanacaktır. Sürenin hesaplanmasında tereddüt edilen hususlar, meslek mensubunun müracaatı üzerine KGK tarafından açıklığa kavuşturulacaktır.

Eğitim programına katılacak olan meslek mensuplarının, hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilgiler dallarında eğitim veren fakülte veya yüksekokullardan yahut denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olması veya diğer öğretim dallarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber yukarıda belirtilen dallardan lisansüstü seviyesinde diploma almış olması şarttır.

2- BAĞIMSIZ DENETÇİLİK LİSANS BELGESİNİ 31/12/2012 TARİHİNE KADAR YAPILAN SINAVLAR NETİCESİNDE ALMAYA HAK KAZANMIŞ OLANLAR

YMM olmaya hak kazanmamış olanlar ile 15 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmayanlardan, kamu kurumları tarafından 660 sayılı KHK’nın yayımlandığı 2/11/2011 tarihinden önce ilan edilen bağımsız denetçiliğe ilişkin sınavlar ile bunlara ilişkin 31/12/2012 tarihine kadar yapılan tamamlayıcı sınavlar neticesinde lisans belgesi almaya hak kazanmış olmak kaydıyla, sigortacılık ve özel emeklilik alanlarında denetim yapmak isteyenler de Sigortacılık Kanunu ve ilgili mevzuatı alanındaki eğitime katılabilirler.

EĞİTİM PROGRAMININ ANA KONULARI

Geçiş dönemi eğitim programının ana konuları, meslek mensupları itibarıyla aşağıda belirtilmiştir. Meslek mensuplarından:

YMM’ler

 • Denetim,
 • Muhasebe Standartları ile
 • Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı uzaktan eğitim ana konularından,

SMMM’ler ise

 • Denetim,
 • Muhasebe Standartları,
 • Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Finansal Yönetim ile
 • Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı uzaktan eğitim ana konularından;

 eğitime katılabilir.

Sermaye piyasası, bankacılık, sigortacılık ve özel emeklilik alanlarında denetim faaliyetinde bulunmayacak olanların, bu alana ilişkin eğitim ana konusundan eğitime katılma zorunluluğu yoktur.

Meslek mensupları yukarıda belirtilen eğitim konularının tamamından Üniversitemizde eğitim alabilecekleri gibi bir kısmından da eğitim alabilirler.

PROGRAMDA YER ALAN ANA KONULARIN İÇERİĞİ

Geçiş dönemi eğitim programı ana konularının içeriği KGK’nın internet sayfasında (www.kgk.gov.tr) yer almaktadır.

EĞİTİM VERİLECEK YERLER

Örgün eğitim programları Zonguldak’ta gerçekleştirilecektir. Sınıflardaki katılımcı sayısı 35’i geçmeyecektir. Özel durumlarda KGK’nın görüşü ve izni alınacaktır.

EĞİTİM YÖNTEMİ

Eğitim, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (t) bendi çerçevesinde ve Avrupa Kredi Transfer Sistemine (AKTS) uygun olarak yürütülecektir. Her bir ana konuda AKTS’ye göre altı kredi notunu karşılamak üzere ders programı düzenlenecektir.

Denetim ve Muhasebe Standartları dersleri Bülent Ecevit Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (BEÜSEM) bünyesinde  ÖRGÜN olarak, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Finansal Yönetim ile Sermaye Piyasası,  Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı dersleri Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (SAUSEM) bünyesinde ON-LINE olarak verilecektir.

Denetim (Örgün Eğitim, 42 ders saati)
Muhasebe Standartları (Örgün Eğitim, 42 ders saati)
Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı (Uzaktan Eğitim)
Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Finansal Yönetim (Uzaktan Eğitim)

EĞİTİME BAŞLAMA

KGK’dan onay alınmış olup eğitimlere Eylül ayında başlanması planlanmaktadır. Katılımcılar eğitim takvimlerini BEÜSEM web sitemizden öğrenebilirler.

EĞİTİMDE DEVAM ve BAŞARI ŞARTI

Örgün eğitimlerde asgari % 80 oranında devam zorunluluğu aranacaktır. Devamsızlığı yüzde yirmiyi aşan katılımcılar final sınavına tabi tutulmayacaktır.

Örgün eğitimlerde başarı seviyesi Üniversitemiz tarafından eğitim ana konularının her birinden ve her bir katılımcı itibarıyla ayrı ayrı tespit edilecektir. Başarılı olamayan katılımcılara ücretsiz olarak bir bütünleme sınav hakkı tanınacaktır.

Üniversitemiz, sınav sorularında bilimselliğe, sınavın gizlilik ve güven içinde yapılmasına, sınavın objektif bir şekilde değerlendirilmesine riayet edecektir.

Eğitim programını başarı ile tamamlayanların katılım belgeleri, başarı durumunun tespitinden itibaren on gün içerisinde ilgilisine teslim etmek üzere, Üniversitemizce hazır edilecektir.

Üniversitemiz, katılımcılar itibarıyla devam ve başarı durumunu gösteren listeyi, KGK tarafından istenilen şekilde hazırlayarak başarı durumunun tespitinden itibaren yedi gün içinde KGK’ya sunacaktır.

Üniversitemiz ayrıca, sınavlara yapılan itirazları en geç yedi gün içinde değerlendirerek karara bağlayacaktır.

DEĞERLENDİRME ANKETİ

KGK tarafından her bir eğitim programı ve eğitmenlerin performanslarını ölçmeye yönelik olarak anketler yapılacaktır.

SENATO KARARI

Katılımcının bu Eğitim Programında başarılı olduğu derslerden, Üniversitemizde daha sonra eğitim alacağı lisansüstü programında muaf tutulacağı hususu Üniversitemiz Senatosunda karara bağlanmıştır.

Bu karar ile Üniversitemiz, ilgili yüksek lisans veya doktora programlarında, KGK’nın gözetiminde yürütülen dersleri başaran katılımcıyı ilgili derslerden muaf tutmayı taahhüt etmektedir.

EĞİTİM ÜCRETİ

Ana konular itibarıyla ve ders başına eğitim ücreti KDV hariç olmak üzere; örgün eğitimde 1.000 (bin) TL, on-line eğitimde ise 350 (üçyüzelli) TL olarak KGK tarafından belirlenmiştir. Katılım ücreti Üniversitemizce peşin tahsil edilecek olup, ücrete ilişkin olarak artırım, indirim, taksitlendirme ve benzeri farklı bir uygulama yapılmayacaktır. Üniversitemiz, KGK’nın onayı olmaksızın eğitim ücreti dışında katılımcılara herhangi bir ek mali yükümlülük getirmeyecektir.

YMM
Denetim: 1.080 TL (1.000 TL + % 8 KDV)
Muhasebe Standartları: 1.080 TL (1.000 TL + % 8 KDV)
Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı: 378 TL (350 TL + % 8 KDV)
TOPLAM: 2.538 TL (2.350 TL + % 8 KDV)
 
SMMM
Denetim: 1.080 TL (1.000 TL + % 8 KDV)
Muhasebe Standartları: 1.080 TL (1.000 TL + % 8 KDV)
Kurumsal Yönetim İlkeleri  ve Finansal Yönetim:  378 TL (350 TL + % 8 KDV)
Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı:  378 TL (350 TL + % 8 KDV)
TOPLAM: 2.916 TL (2.700 TL + % 8 KDV)

Eğitim dokümanı olarak Sakarya Üniversitesi eğitim dokümanı kullanılacaktır. 

Eğitim ücretinin aşağıda belirtilen banka hesabına yatırılması gerekmektedir:

T.C. Ziraat Bankası Zonguldak Şubesi
Şube Kodu: 131
Bülent Ecevit Üniv. D.S.S. Rektörlük ve Bağlı Birimler Hesabı
IBAN No: TR45-0001-0001-3159-0827-0450-01
Hesap No: 5908-2704-5001

Ödemeler esnasında alınacak olan banka dekontunun Açıklamalar kısmına “BEÜSEM SMMM/YMM, İsim, Soyisim, KGK Eğitimi”  ifadelerinin yazdırılması gerekmektedir.

Eğitim planlaması ve bütçesi kesin kayıt sayılarına göre belirlendiğinden eğitimler başladıktan sonra kesinlikle ücret iadesi yapılmayacaktır.

Önemli Not: Ücretlerinin yatırılması için kesin kayıt işlemlerinin tamamlanması beklenmeli, onay alınmadan ücret yatırılmamalıdır.

ÜNİVERSİTEMİZİN EĞİTİM İŞBİRLİĞİNDEKİ YÜKÜMLÜLÜK ve SORUMLULUKLARI

Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) formatında yürütülecek eğitim faaliyetleri, KGK’nın gözetiminde ve KGK tarafından onaylanan yerlerde icra edilecektir.

Üniversitemiz, eğitimleri KGK tarafından onaylanan takvime, dersi izleme ve değerlendirme sistemine, konuya, içeriğe, ders süresine, dokümana, ücrete ve KGK tarafından öngörülen diğer şartlara bağlı kalarak yürütecektir.

Üniversitemizce eğitim esnasında ortaya çıkan her türlü eksiklik ve aksaklıklar, en kısa sürede KGK’ya bildirilecek ve giderilerek eğitimin sorunsuz bir şekilde tamamlanması sağlanacaktır.

Eğitimin hiçbir aşamasında KGK’nın işbirliği yaptığı üniversiteler arasında eğitim ücreti veya eğitime ilişkin diğer konularda haksız rekabete yol açabilecek tutum ve davranışlarda bulunmayacaktır.

Üniversitemizin eğitimlerinde görev alacaklar, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğrenim Kanunu’nun 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (m) bendinde tanımlı, yükseköğretim kurumlarında görevli profesör, doçent ve yardımcı doçent unvanlarına sahip öğretim üyesi olacaktır. “Muhasebe Standartları ve Denetim” eğitimlerinde, öğretim üyelerinin yanı sıra en az beş yıllık fiili bağımsız denetim tecrübesine sahip olanlar da eğitmen olarak yer alabilecektir.

KGK tarafından Protokolün feshi halinde doğacak zararlardan Üniversitemiz sorumludur.

EĞİTİM PROGRAMINA MÜRACAAT

Ön kayıtlarımız başlamış olup Ön Kayıt Formu için burayı tıklayınız.

KESİN KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • Vesikalık Fotoğraf (son 6 ay içinde çektirilmiş ve net görüntülü)
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (önlü-arkalı)
 • Meslek Ruhsatı
 • Lisans veya Lisansüstü Mezuniyet Diploması
 • Banka Dekontu (yukarıdaki belgelerin doğruluğu tarafımızdan onaylandıktan sonra)

Önemli Not: Üniversitemiz, kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullananların kayıtlarını iptal edip ilgilileri hakkında kanuni işlem başlatacaktır.

ÜNİVERSİTEMİZİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres:
BEÜSEM
Merkez Kampüs Eski Kütüphane Binası Kat: 1
67100 ZONGULDAK

Telefon: (372) 281 08 02 – (372) 257 40 10 / 11 57 (Dahili)

Faks: (372) 281 08 02

E-posta: beusem@beun.edu.tr

EĞİTİM KOORDİNATÖRÜ

Adı ve Soyadı: Doç. Dr. Yasemin Köse

Telefon: (372) 257 40 10/1690 (Dahili)

Faks: (372) 257 40 57

E-posta: yekose@gmail.com

UYARI

Eğitime katılma şartlarına sahip olunmadığının KGK tarafından sonradan tespiti halinde katılımcıların uğrayabilecekleri zararlardan Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır.

 

 


Bu yazı Genel kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.